วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559

การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ร.ร.ในกลุ่มบ้านโคกดงมูลเหล็ก

วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ออกนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของโรงเรียนบ้านโคก  บ้านดงมูลเหล็ก บ้านน้ำเลาและบ้านกงกะยาง
รายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้น ป.4 และ ป.5 ทุกคนในสังกัดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย จากการทดสอบนักเรียน ในวันที่ 29  กันยายน 2558  ที่ผ่านมา ดังนี้ ผลการทดสอบนักเรียนชั้น ป.4  และ ผลการทดสอบนักเรียนชั้น ป.5

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ระดับมัธยม

สพฐ.จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ระดับมัธยม(download) ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล(The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR)

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ระดับประถม

สพฐ.ได้จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ระดับประถม(downlaod) ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล


วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมที่ 2 คือ Storytelling(download)

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ 1

วันนี้ขอนำเสนอ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนอย่างมีความสุข กิจกรรมแรกคือ Crossword ค่ะ

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์(O-NET) ปีการศึกษา 2558

สพฐ.ได้พัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับให้ครูใช้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในการทดสอบระดับชาติ(O-NET)
https://drive.google.com/file/d/0B9s2wTzNtEhYcUNhSTdudnI1SGc/view?usp=sharing