วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Classroom Language


เอกสารภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเรียน (Classroom Language)  ประกอบด้วย  2  ส่วน คือ  ภาษาสำหรับครูผู้สอน และภาษาสำหรับนักเรียน
วัตถุประสงค์ในการจัดทำเอกสารภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเรียน (Classroom Language
1.       เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
2.       เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษและครูผู้สอนวิชาอื่นๆที่ต้องการ
ใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน
การใช้เอกสารภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเรียน (Classroom Language
1.       ใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ครูและนักเรียนใช้ในห้องเรียน
2.       ใช้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนตามสถานการณ์ต่างๆ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเรียน (Classroom Language) เล่มนี้      
จะช่วยครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน และเป็น เครื่องมือสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

                                                            นางพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง
                                                       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
                                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
1 ความคิดเห็น: