วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Let's Gear Up English Proficiency for Challenging ASEAN

 การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน Let's Gear Up English Proficiency for Challenging ASEAN โดยใช้กิจกรรม 6 ของ สพป.พช.1 ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ 6  กิจกรรม  ได้แก่   
กิจกรรมที่ 1   Speaking English Everyday 
กิจกรรมที่ 2   Story Reciting
กิจกรรมที่ 3   Storing Words 
กิจกรรมที่ 4   Speed Reading 
กิจกรรมที่ 5   Short Note-taking
กิจกรรมที่ 6   Summarizing
วัตถุประสงค์ในการจัดทำเอกสารพัฒนาการเรียนการภาษาอังกฤษเล่มนี้
1.  เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
2.   เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะของเอกสารพัฒนาการเรียนการภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม 6 s
            เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ   ประกอบด้วย  ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  ใบงาน  และแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
การใช้เอกสารพัฒนาการเรียนการภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม 6 s
1. ใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง 
    พูด อ่าน และเขียน
2. ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  และการจัดกิจกรรมเสริมนอกเหนือจากการสอนในห้องเรียน
          หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารเล่มนี้จะช่วยครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
                                               
                                                                         นางพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง
                                                            ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พช.1
                                        ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น