วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ระดับมัธยม

สพฐ.จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ระดับมัธยม(download) ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล(The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR)

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ระดับประถม

สพฐ.ได้จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ระดับประถม(downlaod) ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล


วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมที่ 2 คือ Storytelling(download)

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ 1

วันนี้ขอนำเสนอ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนอย่างมีความสุข กิจกรรมแรกคือ Crossword ค่ะ

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์(O-NET) ปีการศึกษา 2558

สพฐ.ได้พัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับให้ครูใช้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในการทดสอบระดับชาติ(O-NET)
https://drive.google.com/file/d/0B9s2wTzNtEhYcUNhSTdudnI1SGc/view?usp=sharing