วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559

การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ร.ร.ในกลุ่มบ้านโคกดงมูลเหล็ก

วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ออกนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของโรงเรียนบ้านโคก  บ้านดงมูลเหล็ก บ้านน้ำเลาและบ้านกงกะยาง
รายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้น ป.4 และ ป.5 ทุกคนในสังกัดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย จากการทดสอบนักเรียน ในวันที่ 29  กันยายน 2558  ที่ผ่านมา ดังนี้ ผลการทดสอบนักเรียนชั้น ป.4  และ ผลการทดสอบนักเรียนชั้น ป.5