วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559

การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ร.ร.ในกลุ่มบ้านโคกดงมูลเหล็ก

วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ออกนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของโรงเรียนบ้านโคก  บ้านดงมูลเหล็ก บ้านน้ำเลาและบ้านกงกะยาง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น