วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ระดับมัธยม

สพฐ.จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ระดับมัธยม(download) ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล(The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR)

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ระดับประถม

สพฐ.ได้จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ระดับประถม(downlaod) ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล


วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมที่ 2 คือ Storytelling(download)

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ 1

วันนี้ขอนำเสนอ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนอย่างมีความสุข กิจกรรมแรกคือ Crossword ค่ะ

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์(O-NET) ปีการศึกษา 2558

สพฐ.ได้พัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับให้ครูใช้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในการทดสอบระดับชาติ(O-NET)
https://drive.google.com/file/d/0B9s2wTzNtEhYcUNhSTdudnI1SGc/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Let's Gear Up English Proficiency for Challenging ASEAN

 การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน Let's Gear Up English Proficiency for Challenging ASEAN โดยใช้กิจกรรม 6 ของ สพป.พช.1 ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ 6  กิจกรรม  ได้แก่   
กิจกรรมที่ 1   Speaking English Everyday 
กิจกรรมที่ 2   Story Reciting
กิจกรรมที่ 3   Storing Words 
กิจกรรมที่ 4   Speed Reading 
กิจกรรมที่ 5   Short Note-taking
กิจกรรมที่ 6   Summarizing
วัตถุประสงค์ในการจัดทำเอกสารพัฒนาการเรียนการภาษาอังกฤษเล่มนี้
1.  เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
2.   เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะของเอกสารพัฒนาการเรียนการภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม 6 s
            เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ   ประกอบด้วย  ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  ใบงาน  และแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
การใช้เอกสารพัฒนาการเรียนการภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม 6 s
1. ใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง 
    พูด อ่าน และเขียน
2. ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  และการจัดกิจกรรมเสริมนอกเหนือจากการสอนในห้องเรียน
          หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารเล่มนี้จะช่วยครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
                                               
                                                                         นางพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง
                                                            ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พช.1
                                        วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

How to make orange juice. Intensive English Camp 2015

The Hare and The Tortoise : ละครค่ายภาษาอังกฤษเพชรบูรณ์ เขต 1

Welcome to Phetchabun : ค่ายอังกฤษป.3 เพชรบูรณ์ เขต 1

Classroom Language


เอกสารภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเรียน (Classroom Language)  ประกอบด้วย  2  ส่วน คือ  ภาษาสำหรับครูผู้สอน และภาษาสำหรับนักเรียน
วัตถุประสงค์ในการจัดทำเอกสารภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเรียน (Classroom Language
1.       เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
2.       เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษและครูผู้สอนวิชาอื่นๆที่ต้องการ
ใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน
การใช้เอกสารภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเรียน (Classroom Language
1.       ใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ครูและนักเรียนใช้ในห้องเรียน
2.       ใช้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนตามสถานการณ์ต่างๆ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเรียน (Classroom Language) เล่มนี้      
จะช่วยครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน และเป็น เครื่องมือสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

                                                            นางพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง
                                                       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
                                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1